Trener sportowy, entrainement

test

O treningach JiwokTest From Reubro

> Powrót

Twoje indywidualne plany treningowe z muzyk? z Maestro Coach©

Twój trening Jiwok zostanie utworzony z Twoich ulubionych piosenek lub z bezp?atnych utworów muzycznych oferowanych przez nasz serwis. Na powsta?? ?cie?k? d?wi?kow? zostanie na?o?ony g?os trenera Jiwok, który dok?adnie poprowadzi Ci? przez ka?dy trening. Wszystko za pomoc? kilku klikni?? muszk? (?atwe i dost?pne dla wszystkich).

Nasza technologia inteligentnego doboru utworów muzycznych Maestro Coach © , jest owocem kilkuletnich bada? programistów, muzykologów i muzykoterapeutów. Program analizuje piosenki pod k?tem wielu kryteriów, edytuje, ustawia je w odpowiedniej kolejno?ci w zale?no?ci od intensywno?ci treningu, miksuje z poleceniami trenera i generuje ko?cow? ?cie?k? d?wi?kow?.

Plik zostaje zapisany w formacie mp3 i b?dzie dla Ciebie nieocenion? pomoc? w osi?gni?ciu wybranego sportowego celu!
Zestawienie przykładowych poleceń treningowych

(tutaj z darmowymi piosenkami oferowanymi przez Jiwoka)Treningi trwają od 20 minut do 2 godzin.

*Aby mieć możliwość skorzystania z własnych piosenek wymagany jest system Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Mac. Pracujemy nad zintegrowaniem systemu Linux - póki co skorzytsaj z darmowych utworów oferowanych przez Jiwoka.

Darmowa rejestracja

Jiwok proponuje ci przetestowanie pierwszego treningu za darmo. Próbujesz i je?li ci si? spodoba, mo?esz aktywowa? swoje konto

Twój profesjonalny trener mp3, plus wszystkie prezentowane us?ugi, plus dwa poradniki s? dost?pne za jedyne 35 PLN miesi?cznie. (Abonament miesi?czny: je?li rozpoczniesz abonament 5 marca, kolejny miesi?c zacznie si? 5 kwietnia).

35 PLN to mniej ni? 9 PLN za tydzie?,aby by? trenowanym, zmotywowanym, by? w formie i rozwija? si? ka?dego dnia dzi?ki profesjonalnemu trenerowi z treningami najlepszej jako?ci (w porównaniu: trener osobisty to mi?dzy 120 a 250 PLN za godzin?).

Z drugiej strony, nasz abonament pozwala wybra? trening, wypróbowa? go, a je?li was nie zadowoli, pozwala wybra? inny trening lepiej do ciebie dopasowany (czego nie da wam ?aden inny produkt dost?pny na rynku).

12 miesięcy

21.00zł/miesiąc zamiast
-40%35zł

6 miesięcy

25.00zł/miesiąc zamiast
-29%od ceny podst

3 miesięcy

28.30zł/miesiąc zamiast
-19%od ceny podst

Ponadto, Jiwok oferuje abonamenty w formie bonów upominkowych..

W ten prosty sposób, za pomocą pojedynczego kliknięcia, możesz zrobić bliskiej Ci osobie oryginalny, praktyczny i sportowy prezent: Treningi sportowe z osobistym trenerem na mp3!.
To naprawdę proste: przesyłasz bon e-mailem lub drukujesz
i wkładasz do koperty.

pierwszy próbny trening za darmo