Trener sportowy, entrainement

Kto odpowiada za przygotowanie treningu z Jiwok?

Trenerzy, zawodnicy, dietetycy, lekarze i muzykoterapeuci

Bardzo dbamy o to, ?eby nasze plany treningowe by?y skuteczne i prowadzi?y do osi?gni?cia zamierzonego przez Ciebie celu. Za jako?? treningów odpowiada grupa wybitnych fachowców w dziedzinie sportu, zdrowia i muzyki. .

Plany treningowe zosta?y u?o?one g?ównie przez trenerów Kadry Narodowej Francji w Triatlonie przy sta?ej wspó?pracy w aktualnymi i by?ymi zawodnikami tej dyscypliny. Ekipa wszystkich naszych trenerów ma ??cznie ponad 50 lat do?wiadczenia w takich dziedzinach sportu jak bieganie, p?ywanie, rower, fitness, trening cardio.
Przy opracowywaniu porad dietetycznych korzystamy z do?wiadczenia specjalistów ds. ?ywienia zarówno z Polski jak i z Francji.

Pascal Choisel
Stéphanie Gross
Cédric Deanaz
Frédéric Guerri
  • > TRENERZY
  • > LEKARZE
  • > DIETETYCY

Ekipa naszych trenerów ma ??cznie ponad 50 lat do?wiadczenia w ró?norodnych dziedzinach sportu:

- Fitness -Rower
- Bieganie - Trening Cardio
- P?ywanie  

Nasi trenerzy proponuj? Wam trening w pe?ni dostosowany do Waszych celów zdrowotnych i sportowych. Znajdziecie ?wiczenia zaprawiaj?ce Was w bieganiu, je?dzie na rowerze, ale równie? takie, które pomog? Wam zgubi? zb?dne kilogramy..

Twój trener b?dzie Ci towarzyszy? podczas ka?dego treningu mp3 i b?dzie Ci? mobilizowa?, mówi? dok?adnie co masz robi?, dawa? cenne rady oraz wspiera? w trudnych chwilach. Ponadto wspó?pracuj? z nami muzykolodzy oraz dyrektorzy artystyczni, aby Twój czas sp?dzony z Jiwokiem by? jak najprzyjemniejszy!.

Warto podkre?li? fakt, ?e wyniki wielu bada? naukowych wykaza?y pozytywny wp?yw muzyki na jako?? sportowego treningu. Z tego wzgl?du postanowili?my, ?e muzyka b?dzie obecna przez ca?y czas podczas Twojego treningu.

Nasza ekipa wspó?pracuje z wy?mienitymi specjalistami ?ywieniowymi pracuj?cymi nad odpowiedni? diet?, aby? móg? straci? zb?dne kilogramy. To w?a?nie oni s? autorami ksi??eczki Jiwok na temat odpowiedniego ?ywienia.

Zarejestruj si? za darmo Twój trener ju? na Ciebie czeka
corner exercise